Aanvullende Leveringsvoorwaarden Kraamzorg Josje Gorter

Deze aanvullende leveringsvoorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden kraamzorg van BO Geboortezorg en zijn van toepassing op alle door Kraamzorg Josje Gorter afgesloten zorgovereenkomsten. Inschrijving vindt plaats door ondertekening van de cliënt van de zorgovereenkomst. Met de zorgovereenkomst worden tevens deze aanvullende voorwaarden aan de cliënt overhandigd

De te leveren zorg:

 • Kraamzorg Josje Gorter biedt zorg op maat
 • Assistentie bij de bevalling wordt alleen geboden bij een thuisbevalling. Voor ziekenhuis en geboortezorghuis assisteren eigen medewerkers.
 • Het aantal uren te leveren zorg wordt op basis van het LIP bepaald .De vergoeding hiervoor is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de verzekeraar. De geleverde uren zorg die niet door de verzekeraar worden vergoed, worden rechtstreeks aan de cliënt in rekening gebracht.
 • Bij verzekerden wordt, afhankelijk van de polis, een eigen bijdrage in rekening gebracht per geleverd uur zorg. Voor 2021 € 4,60 per uur. Voor 2020 €4,50 per uur
 • Rond de derde dag zorg die je van de kraamverzorgende ontvangt, zal een medewerkster van Kraamzorg Josje Gorter jullie bellen of jullie tevreden zijn over de ontvangen zorg. Indien de zorg niet naar wens is zal Kraamzorg Josje Gorter met jullie zoeken naar een passende oplossing.
 • De prioriteit van de kraamverzorgende is de zorg voor moeder en kind. Huishoudelijke taken zijn hieraan ondergeschikt
 • Kraamzorg Josje Gorter doet haar uiterste best de zorg zelf en naar behoren te leveren. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan zullen overige teams van  Kraamzorg Josje Gorter  als achterwacht fungeren. Op deze wijze ben je bij  de Kraamzorg Josje Gorter altijd verzekerd van goede zorg.
 • Minimale zorg afname per zorgdag is 3 uur. ( m.u.v. couveuse nazorg)
 • NZA Kraamzorg uur tarief is voor 2021 vastgesteld op € 54,51 per uur incl. de eigen bijdrage

ARBO-richtlijnen [Arbeid Omstandigheden Wet]

 • Kraamzorg Josje Gorter werkt volgens de ARBO-richtlijnen.
 • De werklocatie moet veilig zijn en er moeten werkbare omstandigheden zijn. Indien dit niet het geval is kan de zorg worden stopgezet.
 • Tijdens de kraamtijd moet het bed van de kraamvrouw op een minimale hoogte van 70 cm en een maximale hoogte van 80 cm staan.

Vervoer

 • Als de kraamverzorgende bij haar verzekeringsmaatschappij een inzittendenverzekering heeft afgesloten, mag ze gebruik maken van haar eigen auto ten behoeve van het gezin.

Annulering:

 • Annulering van zorg dient schriftelijk te gebeuren. De gemaakte administratieve kosten ad € 75,00 worden in rekening gebracht behalve als er wordt geannuleerd op medische gronden.
 • Wordt de  kraamzorg binnen 3 maanden voorafgaand aan de uitgerekende bevallingsdatum geannulereerd, dan worden er extra kosten gedeclareerd ivm het derven van inkomen in de afgesproken periode.

Ongewenst gedrag

 • Onder ongewenst gedrag wordt discriminatie, excessief alcohol- en drankgebruik,[dreiging met] geweld, dwang, gevaarlijke huisdieren of seksuele intimidatie verstaan.
 • Bij ongewenst gedrag wordt de zorg direct gestaakt.

Aansprakelijkheid

 • Kraamzorg Josje Gorter kan aansprakelijk worden gesteld bij schade aan materiële zaken die door schuld of nalatigheid van een medewerkster zijn veroorzaakt. Dit moet door de cliënt worden aangetoond.
 • Schade ontstaan door onjuiste of onvolledige instructie van de cliënt wordt niet vergoed.
 • Er mag door de kraamverzorgende alleen gewerkt worden met deugdelijke en veilige apparatuur, inclusief aansluitingen, en veilige materialen . Schade door ondeugdelijke of onveilige apparatuur/materiaal wordt niet vergoed.
 • Een melding van schade dient binnen 24 uur schriftelijk te geschieden bij de Kraamzorg Josje Gorter. Bij schade wordt er voor de cliënt een beperkt eigen risico gehanteerd van  €50,-

Verstrekking volmachten

 • Wij maken geen gebruik van bankpassen, pincodes en/of creditcards van de cliënt.

Klachten

 • Een klacht over de organisatie en/of zorgverlener dient schriftelijk, binnen 5 dagen na beëindiging van de zorg, te worden gemeld bij Kraamzorg Josje Gorter. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is kan de klacht worden gemeld bij de klachtenfunctionaris van onze branche organisatie BO geboortezorg.

Geheimhouding en privacy

 • Kraamzorg Josje Gorter dient gegevens over de cliënt en de pasgeborene te bewaren.
 • Kraamzorg Josje Gorter werkt volgens een privacyreglement welke is terug te vinden op de website kraamzorgjosjedronten.nl
 • Het bewaren van deze gegevens geschiedt volgens de procedure die staat beschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens. ( WBP) en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst ( WGBO)
 • Bij beëindiging van de zorgovereenkomst zullen alle gegevens, in de daarvoor wettelijke bepaalde termijn periode, ter beschikking blijven voor Kraamzorg Josje Gorter als wel de cliënt. Indien gewenst kan de cliënt, schriftelijk een kopie opvragen.
 • Kraamzorg Josje Gorter zal zonder schriftelijk toestemming van cliënt geen inzage van het dossier geven aan derden, tenzij veiligheid van kind en gezin in geding zijn en Kraamzorg Josje Gorter wettelijk de meldcode voor kindermishandeling zal moeten naleven.
 • De verloskundige is betrokken bij de uitvoering van de kraamzorg en wordt niet als derden aangemerkt.
 • Kraamzorg Josje Gorter en diegene die in opdracht van de Kraamzorg Josje Gorter betrokken zijn bij het gehele proces van de levering van kraamzorg hebben een geheimhoudingsplicht.

Contactgegevens:                                                                                                                                Contactgegevens Bo geboortezorg:

Kraamzorg Josje Gorter                                                                                                                         Bo Geboortezorg

Koggerdaalder 14                                                                                                                                 Europalaan 500

8253BW Dronten                                                                                                                                   3526KS Utrecht

0321-380663 of 0614100633

info@kraamzorgjosjedronten.nl

Kraamzorg Josje Gorter staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder KvKnr: 32129645